Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest APCOM POLAND PIOTR SZAJKOWSKI z siedzibą w CIECHANOWIE, ul. JESIONOWA 10A

Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@ciechanow24.pl

Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze

Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP

Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

każdemu przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych,

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

dane osobowe nie podlegają profilowaniu.